Falla Mas del Rosari

Fundada a l’any 2022

Contacte: secretaria.fallamasdelrosari@gmail.com