50 anys de Junta Local Fallera de Paterna

Després d’una primera Junta Local Fallera de Paterna a la fi dels anys 40, aquesta torna a ressorgir, ja de manera continuada, a l’abril de 1973. La primera reunió del que després seria Junta Local es va celebrar en la llavors Discoteca Júnior, que era regentada per la Falla Dues de Maig. A ella van acudir les falles que existien en aqueix moment: Falla Dues de Maig, Falla Campament, Falla El Palau i Falla Ángel de l’Alcázar.

Des de l’inici d’aquesta segona Junta Local Fallera, la mateixa era un organisme dependent de l’ajuntament. Com a conseqüència fins a l’exercici 1984/1985 el president de la junta local era proposat pel senyor alcalde, qui delegava les seues funcions com a president.

La segona de les conseqüències era que el pressupost de Junta Local estava integrat en el pressupost municipal. En reunió de data 9 de gener de 1995 reflexionen sobre aquest punt, ja que «som l’única societat festera que és part de l’ajuntament», la qual cosa provoca que «la imatge que dóna junta local, siga qui siga el seu president és molt nefasta cara a la gent».

En aquells dies, junta local estava composta per dos membres per falla, a més del president i el secretari; el nomenament del qual es reservava al senyor alcalde. Durant aquests anys els presidents de les comissions eren mers vocals; però com eren els únics que podien decidir els assumptes que afectaren a tots, quan calia tractar algun assumpte de més importància es convocava assemblea de presidents.

Una data important per a les falles i per a junta local fallera de Paterna és l’entrada en vigor de la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, que va obligar a convertir a junta local fallera en federació i a adaptar el seu funcionament a la nova normativa. Per a aquest fi, va haver de nomenar-se una junta gestora.

Quan es va adoptar la forma jurídica de federació, Junta Local la composen les falles, representades pels seus presidents, o en cas d’absència o delegació, pels delegats d’estos.